Schoolgids

Hier vindt (onder voorbehoud van goedkeuring door de Medezeggenschapsraad) u de schoolgids 2017-2018 van het Gertrudiscollege. Hieronder treft u een globale weergave van de inhoud aan. Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u voorin de schoolgids.
Onder deze inhoudsopgave vindt u eveneens het leerlingenstatuut en het inschrijfformulier voor leerjaar 2 en hoger.

Hoofdstuk 1
Voorwoord mevr. drs. M.J.C. Broodbakker (rector) en inleiding door mevr. drs. M.E. van der Meer (collegedirecteur) 

Hoofdstuk 2: WAT MAAKT HET GERTRUDISCOLLEGE BIJZONDER?
ruimte voor talent, sfeer en thuisgevoel, bredere vorming

Hoofdstuk 3: ONDERWIJS
het onderwijs op de diverse opleidingen, lestabellen en rendementsgegevens

Hoofdstuk 4: EXTRA'S VOOR TALENTEN EN EXTRA ACTIVITEITEN (blz 24)
extra mogelijkheden en buitenschoolse activiteiten op het gebied van kennis, sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid

Hoofdstuk 5: BEGELEIDING (blz 31)
begeleiding van studieproblematiek, sociaal-emotionele begeleiding en decanaat

Hoofdstuk 6: COMMUNICATIE & OVERLEG (blz 38)

informeren van ouders, communicatierichtlijnen en overlegorganen

Hoofdstuk 7: VOORZIENINGEN, REGELINGEN EN AFSPRAKEN (blz 40)
lestijden, lesuitval, vakanties en verlof; roken en voeding; rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag; studiematerialen en overige voorzieningen

Hoofdstuk 8: FINANCI√čN (blz 46)
vrijwillige ouderbijdrage, schookostenoverzicht, boeken en leermiddelen en Stichting Leergeld

Hoofdstuk 9: TOETSING & CIJFERGEVING, BEVORDERINGSNORMEN (blz 48)
afspraken met betrekking tot toetsing en cijfergeving, algemene bevorderings- en doorstroomafspraken en bevorderingsregelingen per leerjaar.

Hoofdstuk 10: ORGANISATIE (blz 62)
taakverdeling en adressen

Hoofdstuk 11: OMO SG TONGERLO (blz 69)
algemene informatie over de OMO Scholengroep Tongerlo, waarvan het Gertrudiscollege deel uit maakt

Hoofdstuk 12: VERENIGING OMO (blz 71)
algemene informatie over de Vereniging ons Middelbaar Onderwijs; OMO sg Tongerlo valt onder het bestuur van deze vereniging  

Bijlages 

  • Pestprotocol
  • Dyslexieprotocol
  • Dyscalculieprotocol
  • Leerlingenreglement Bovendonk
  • Leerlingenreglement Vincentiusstraat
  • Handhavingstoezicht ouderbijdragen
  • Richtlijnen extra verlof
  • M@zlbeleid 
  • Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut vormt een belangrijk documenten voor leerlingen en ouders, omdat ze hun rechten en plichten voor op school vastleggen.

Het Leerlingenstatuut.

 

 

 

Het onderwijs op de VWO-opleiding